UAB „Apolonia“

Privatumo politika

UAB „Apolonia“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie Duomenų valdytojo – UAB „Apolonia“, juridinio asmens kodas: 304288503, buveinės adresas: Aido g. 27-3, LT-78272 Šiauliai, kontaktiniai duomenys: el. p. info@apolonia.lt, vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

 1. Pagrindinės sąvokos
  • Internetinė svetainė – svetainė, esanti adresu apolonia.lt, kurioje pateikiama aktuali informacija apie UAB „Apolonia“ teikiamas paslaugas.
  • Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  • Specialieji asmens duomenys – duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, pagal kuriuos galima nustatyti fizinio asmens tapatybę.
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais;
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus;
  • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
  • Duomenų subjektas– fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

2. Asmens duomenys

2.1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Apolonia“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • Įstatymo pagrindu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • teisėtų interesų pagrindu.

2.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir tvarkomi asmens duomenys

UAB „Apolonia“ Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • odontologinių paslaugų bei konsultacijų teikimo;
 • vizito registracijos;
 • sutarčių sudarymo ir jų administravimo;
 • užklausų administravimo;
 • įmonės darbuotojų, Kliento ir turto saugumo užtikrinimo (vaizdo stebėjimas);

3. Slapukai

3.1. Bendroji informacija

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Apolonia“  svetainėje www.apolonia.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Apolonia“ teikiamas paslaugas.

Svetainės lankytojai yra galutiniai vartotojai, nes slapukai įdiegiami į galinį įrenginį, kurio pagalba yra lankomasi mūsų svetainėje (pavyzdžiui, kompiuteris, telefonas, nešiojamasis kompiuteris ir kt.).

Svetainėje yra naudojami slapukai yra skirstomi į dvi kategorijas: kuriems sutikimo gauti nereikia, nes be jų neįmanomas svetainės funkcionavimas ir kuriems yra būtinas sutikimas. Žemiau pateikiame detalią informaciją apie www.apolonia.lt svetainėje naudojamus slapukus.

3.2. Galutinio vartotojo duomenys

Duomenys, sukurti galutiniams vartotojams, naršantiems mūsų svetainėje, naudojantis paslauga. Kai svetainės lankytojas išreiškia sutikimą  dėl slapukų įdiegimo, šie duomenys automatiškai registruojami „apolonia.lt“:

 • Galutinio vartotojo IP numeris anonimiškai (paskutiniai trys skaitmenys yra „0“);
 • Sutikimo data ir laikas;
 • Galutinio vartotojo naršyklės ieškiklio pavadinimas.
 • URL, iš kurio buvo pateiktas sutikimas.
 • Anoniminė, atsitiktinė ir užšifruota rakto reikšmė.
 • Galutinio vartotojo sutikimo būsena, naudojama kaip sutikimo įrodymas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Duomenų valdytojas, siekdamas įrodyti, kad Jūs davėte sutikimą dėl slapukų įdiegimo Jūsų galiniame įrenginyje išsisaugo „slapukų sutikimo raktas“, kuris Jūsų galiniame įrenginyje yra saugomas iki 12 mėnesių. Raktas naudojamas sutikimui įrodyti ir galimybei patikrinti, ar galutinio vartotojo naršyklėje saugoma sutikimo būsena nepakito, palyginti su pirminiu sutikimu, pateiktu „apolonia.lt“.

3.3. Kam mes naudojame jūsų informaciją?

Bet kuri iš jūsų surinkta informacija gali būti naudojama vienam ar daugiau iš šių tikslų:

 • Tobulinti mūsų svetainę;
 • Identifikuoti jus kaip mūsų svetainės lankytoją;
 • Įgalinti automatinį galutinių varotojų tvarkymą;
 • Parengti ir pateikti slapukų sutikimų ataskaitas galutiniams vartotojams ir saugoti bei esant poreikiui Jums nuskaitymo ataskaitas (-as);
 • Pateikti jums apibendrintą informaciją apie galutinių vartotojų pasirinkimus, susijusius su priimtinais slapukų tipais, ir sugeneruoti grafinį vaizdą paslaugų valdyme.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. UAB „Apolonia“ nustatyti tokie asmens duomenų saugojimo terminai:

 • odontologinių paslaugų bei konsultacijų teikimo – 15 kalendorinių metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo;
 • vizito registracijos ir užklausų administravimo – 1 kalendoriniai metai;
 • įmonės darbuotojų, Kliento ir turto saugumo užtikrinimo (vaizdo stebėjimas) – 30 kalendorinių dienų.
 • Sutarčių sudarymo ar vykdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis 2011-03-09 Lietuvos Vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo nustatyta tvarka.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

4.2.Asmens duomenų teikimas

UAB „Apolonia“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams, pvz. lizingo paslaugas ar draudimo paslaugas teikiančioms įstaigoms;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus, pvz. e.sveikata, teisėsaugos institucijos;
 • kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

5. UAB „Apolonia“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Apolonia“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

5.1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „Apolonia“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

6. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Apolonia“  su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Libra Vitalis“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Apolonia“  su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Apolonia“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Apolonia“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Apolonia“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Apolonia“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Libra Vitalis“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Tais atvejais kai prašote ištaisyti netikslius asmens duomenis, prašome Jūsų nurodyti kokius asmens duomenis ir kokia apimtimi norite, kad UAB „Apolonia“ juos ištaisyti.

Mes įsipareigojame

UAB „Apolonia“ laikydamasi teisės aktų reikalavimų į Jūsų paklausimus dėl asmens duomenų tvarkymo atsakys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimos dienos, tam tikrais atvejais, dėl didelio duomenų kiekio, prieš tai Jus iš anksto informuodami,  minėtą terminą galime pratęsti papildomam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui.

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Apolonia“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Apolonia“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Apolonia“  bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Raštu: Aido g. 27-3, LT-78272 Šiauliai
El. paštu: info@apolonia.lt
Tel. Nr. +37069859595.

7. Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika yra patalpinta Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje www.aplonia.lt.

Paskutinė šios privatumo politikos atnaujinimo data: 2020-08-14